Privacybeleid

Dierenartspraktijk Reduzum-Grou Dierenartspraktijk Reduzum-Grou, gevestigd aan Oedsmawei 13 9001ZJ Grou, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.dierenartsgrou.nl|Oedsmawei 13 9001ZJ Grou |+31 566 601464 

T. Brands is de Functionaris Gegevensbescherming van Dierenartspraktijk Reduzum-Grou en is te bereiken via info@dierenartsgrou.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dierenartspraktijk Reduzum-Grou verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. NAW-gegevens van dierenbezitters en andere organisaties die dieren houden
 2. Telefoonnummer(s).
 3. E-mailadres.
 4. Huisdier/Patiënt gegevens, medisch dossier.
 5. UBN’s (Uniek Bedrijfsnummer) van veehouderijen.
 6. NAW- en contactgegevens van bedrijven waar wij mee samenwerken/ diensten aanbieden (sponsoring etc.).
 7. Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dierenartsgrou.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dierenartspraktijk Reduzum-Grou verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van betalingen en sturen van facturen.
 2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 3. Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 4. Dierenartspraktijk Reduzum-Grou analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dierenartspraktijk Reduzum-Grou bewaart uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na afloop van de wettelijk bepaalde bewaartermijn worden persoonsgegevens op verzoek verwijderd.

De gegevens over uw activiteiten op onze website worden na 2 jaar verwijderd. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Dierenartspraktijk Reduzum-Grou verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dierenartspraktijk Reduzum-Grou blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Dierenartspraktijk Reduzum-Grou heeft met de volgende bedrijven een bewerkersovereenkomst:

 • VIVA Veterinary B.V.
 • Personalcard

Op de patiëntenkaart van uw huisdier staan uw gegevens. Alleen met uw (mondelinge) toestemming sturen wij een patiëntenkaart door naar een door u aangegeven persoon of bedrijf.

Dierenartspraktijk Reduzum-Grou maakt gebruik van Mailchimp om nieuwsbrieven te versturen. Via onze site meldt u zichzelf aan voor deze nieuwsbrief en gaat akkoord met de voorwaarden van Mailchimp.

Facebook

Dierenartspraktijk Reduzum-Grou heeft een Facebook-account. Wij zullen altijd uw toestemming vragen, mondeling of schriftelijk, voordat wij berichten plaatsen waar gegevens of foto’s van u en/of uw huisdier in voor kunnen komen. Indien u deze toestemming geeft of indien u een post van Dierenartspraktijk Reduzum-Grou “liked”, “deelt” en/of “retweet” moet u er rekening mee houden dat ook de privacyverklaring van Facebook en Twitter van toepassing zijn. U wordt aangeraden deze goed door te lezen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dierenartspraktijk Reduzum-Grou gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het bedrijf Google als onderdeel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt bezocht. De cookie informatie die door Google wordt opgeslagen, bevindt zich op servers in de Verenigde Staten. Google heeft verklaard zich aan het EU-US Privacy Shield te houden en wordt hierop door de Amerikaanse Federal Trade Commission gecontroleerd. Google mag deze informatie niet aan derden doorgeven behalve als Google hiertoe wettelijk verplicht is of deze derden verwerkers van Google zijn. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de informatie voor andere Google diensten te gebruiken. Wij raden u aan het privacybeleid van Google Analytics goed door te lezen.

Om analytische cookies uit te schakelen, klik hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Na het aflopen van de wettelijke bewaartermijn van uw gegevens kunnen wij deze ook verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenartspraktijk Reduzum-Grou en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dierenartsgrou.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dierenartspraktijk Reduzum-Grou wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dierenartspraktijk Reduzum-Grou neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Klant- en patiëntgegevens van Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou worden opgeslagen in de Cloud van VIVA Veterinairy B.V. VIVA Veterinary B.V. legt in hun ‘Bindende Verwerkersverklaring VIVA Veterinary B.V.’ uit hoe zij uw gegevens beschermen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dierenartsgrou.nl

Wijziging privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website gepubliceerd worden.